Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2021

Update vanuit de Stadsdeelcommissie: Margo vertelt wat haar bezig heeft gehouden afgelopen periode

Bestuurlijk stelsel
Amsterdam heeft haar inwoners uitgenodigd hun mening geven over ons stelsel met stadsdelen. Wellicht hebben je er al iets over gelezen of heb je de enquête ingevuld? Zie ook www.amsterdam.nl/bestuurlijkstelsel.

Noord begon in 1978 als eerste stadsdeel met een eigen bestuur. Het was een experiment om te bezien of de gemeente op die manier beter bereikbaar zou zijn voor de burgers. Dat was hard nodig. Het Rijk had Amsterdam onder curatele gesteld en de ambtelijke diensten functioneerden belabberd. Stadsdeel Noord werd een succes! De leefbaarheid voor de burgers ging er flink op vooruit. Alle reden om door te gaan met dit stelsel. In 1987 werd heel Amsterdam opgedeeld in stadsdelen. De bedoeling was dat het zelfstandige gemeentes zouden worden in een nieuwe Stadsprovincie, maar een referendum in 1995 bedierf de boel, er kwam geen Stadsprovincie. De stadsdelen bleven wel, maar er kwamen steeds meer negatieve berichten over. Kabinet Rutte I besloot daarom ze af te schaffen. In 2014 werd de opheffingswet uitgevaardigd. Amsterdam baalde en zocht naar een uitweg. Die werd gevonden in de vorm van een gekozen Bestuurscommissie met een Dagelijks Bestuur, waaraan vanuit de Stopera bevoegdheden werden gemandateerd. Dat bleek niet optimaal te werken. De verschillende politieke kleuren van de stadsdeelbestuurders verhinderde een goede onderlinge samenwerking.

Dat leidde in 2018 tot een aanpassing van het stelsel. De stadsdeelbestuurders werden niet meer gekozen, maar door B&W benoemd. De leden van de Stadsdeelcommissie werden per gebied verkozen (voor mij is dat Oud Noord). De commissie verloor de bevoegdheid het DB te controleren en mocht alleen nog adviseren. Een onlangs verrichtte evaluatie liet zien, dat dit nog niet de oplossing is. De Dagelijkse Besturen hebben onvoldoende bevoegdheden, mede vanwege een heftige centralisatie van de ambtelijke diensten. De Stadsdeelcommissie kan te weinig betekenen voor de bewoners vanwege het beperkte adviesrecht.

Er ligt nu een voorstel dat een eind in de goede richting gaat. De Stadsdeelcommissie krijgt haar controlerende taak terug en mag rekenen op meer ambtelijke ondersteuning. Het nieuwe voorstel gaat ook in op de gemankeerde relatie met bewoners. Mensen weten niet waar ze moeten aankloppen. Om daaraan tegemoet te komen stelt B&W voor te werken met Inwonersloketten, waar je met elke vraag kunt aankloppen en goed doorverwezen wordt. Ook stelt het College voor vier keer per jaar een Stadsdeelpanel te organiseren met ‘gelote’ deelnemers die ergens over kunnen adviseren. Verder verdwijnt de verkiezing per gebied en daarmee wellicht ook de niet optimaal functionerende Gebiedsmakelaars.

Omgevingswet
Vorige keer schreef ik over de Omgevingsvisie. Die wordt nu gevolgd door de Omgevingswet, een vreselijk ingewikkelde Wet, waarin 26 wetten zodanig moeten worden samengebundeld dat de burger het makkelijker krijgt met het (digitaal) aanvragen van vergunningen. Die worden getoetst aan de Omgevingsvisie in plaats van aan het tot nu toe geldende Bestemmingsplan. De gemeente is druk bezig met de voorbereiding voor de invoering en als Stadsdeelcommissie zijn wij daarover bijgepraat. De Omgevingswet introduceert een participatieplicht, maar mij bleek in de bijpraatsessie dat niet vaststaat hoe die participatie eruit gaat zien. Dat moet elke gemeente zelf vaststellen. Dat is dus nog opletten geblazen.

Windmolens
Over participatie gesproken, dat is flink mis gegaan bij het plan 17 windmolens te plaatsen in Amsterdam. De helft daarvan zou in Noord moeten komen, langs de A10 en bij de Noorder IJplas. Net als andere volksvertegenwoordigers kreeg ik veel dringende vragen en petities daarover in de bus. De gemeente heeft geprobeerd de gebrekkige voorlichting daarover goed te maken met extra inspraakavonden vorige week. Onze Stadsdeelcommissie houdt de adem in. We hebben een kritisch advies geschreven, maar Noord staat hierin behoorlijk alleen.

Kunstenplan
In een tijd waarin de kunstensector het moeilijk heeft, is het nieuwe Kunstenplan voor Noord goed nieuws. Wethouder Touria Meliani, die zelf uit Noord komt, maakte geld vrij voor een flinke ontwikkeling van cultuur in ons stadsdeel. Een mooi onderdeel daarvan wordt een Cultuurcentrum naast de Cinema op het Buikslotermeerplein. Ik heb er op aangedrongen in te zetten op het tonen van de rijkdom uit de andere culturen die in Noord geland zijn. Verder zie ik nog steeds voor me hoe de leegstaande Augustinuskerk een rol kan spelen als atelier en tentoonstellingsruimte.

Mobiliteitsplan
De komende tijd staat het Mobiliteitsplan voor Noord centraal. Dat schetst welke verkeerskundige aanpassingen nodig zijn vanwege de uitbreiding van het aantal woonwijken. Door de klimaatcrisis mag de toevloed van nieuwe inwoners niet leiden tot meer auto’s. Er wordt ingezet op deelauto’s en Hubs (parkeerplekken aan de rand van de stad, van waaruit men met OV of fiets verdergaat). Openbaar Vervoer is dus belangrijk, maar met name de fiets. Er moeten betere fietsverbindingen komen. Dat geldt voor bewoners van de nieuwe wijken langs de IJ-oevers, die naar de overkant van het IJ moeten en voor mensen die vanuit de westkant naar het Buikslotermeerplein willen. Dit vraagt vooral om meer fietsbruggen over de kanalen.
Van belang wordt ook de ontwikkeling van de Van Hasselt zone, de weg die vanaf het Oostveer via de rotonde Meeuwenlaan langs het metrostation Noorderpark naar de Van der Pekbuurt loopt. Dat wordt een belangrijke weg voor de bewoners van het nog vol te bouwen Hamerstraatgebied. De rotonde moet beter, de bus krijgt een keerlus bij het Oostveer (straks een brug) en wellicht wordt de afslag naar de het centrum via de IJtunnel afgesloten. Er staan nog andere wensen in, maar B&W maakt duidelijk dat er wegens Corona en kapotte kades en bruggen niet veel geld meer in de pot zit.

Purmerweg
Het Mobiliteitsplan richt zich op de toekomst, maar hier en nu spelen ook mobiliteitskwesties. Opvallend was dat veel van de door bewoners van Nieuwendam ingediende plannen voor het Buurtbudget gingen over het terugdringen van verkeersoverlast. De Monnikendammerweg , de Nieuwendammerstraat en de Purmerweg krijgen dankzij die actieve bewoners drempels en belijning. Een plan voor een zebra op de Ringslootbrug moest worden ingetrokken, omdat die plek niet meer bij Tuindorp Nieuwendam zou horen. Als troost komt er nu wel een voetgangersbelijning (maar geen zebra) tussen de twee delen van de Hoogwoudstraat.
Het parkeerprobleem rond de Hoogwoudstraat wordt helaas niet opgelost. Elke keer verschijnt er weer een Parkeermonitor waarin de vereiste parkeerdruk van 90% net niet gehaald wordt (=87%).
Zoals afgesproken in het Gebiedsplan kan er wel een herinrichting plaatsvinden van het Purmerplein. De bewoners zijn inmiddels, samen met de gebiedsmakelaar en een projectleider, druk bezig te bedenken hoe die herinrichting eruit moet zien. Op een bijeenkomst daarover werden al een paar spannende oplossingen aangedragen!