Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 juli 2021

Update van Stadsdeelcommissielid Margo

Het is reces. Terwijl velen nu voor de tent zitten, heb ik tijd jullie bij te praten. Ik doe dat met nieuwe moed, want in het Parool was te lezen dat de ouderwetse Nieuwsbrief een comeback beleeft en nu als supermodern communicatiemiddel wordt beschouwd. Veel plezier daarom met het lezen van dit moderne communicatiemiddel.

 

 

Purmerplein

De aanpak van het Purmerplein is een belangrijk onderdeel (‘focusopgave’ heet dat in ambtenarentaal) van het gebiedsplan Oud Noord. Onlangs had ik daarover een bijpraatsessie met het gebiedsteam, bestaande uit twee gebiedsmakelaars en een projectleider. Ik moest constateren dat er veel gepraat is, maar nog niet veel gebeurd. Van Frederike Muller, die door het team is ingebracht als ‘placemaker’ (sorry, ook weer zo’n woord) en die lekker bezig is in het pand van de kaasboer met haar project buuf&buur, hoorde ik dat haar contract alweer beëindigd dreigde te worden. Het gebiedsteam legde mij uit wat daarachter steekt. De gemeente heeft nogal wat zzp-ers in dienst, die aan te merken zijn als schijnzelfstandigen. Daar wordt nu strenger op toegezien. Voor het Purmerplein zijn meerdere zzp-ers ingeschakeld en die mogen niet te lang meer achter elkaar aan het werk.

Wat ook tegen zat was het twee keer achter elkaar afgelasten van de door buuf&buur georganiseerde Buurtmarkt op het plein. Een of andere afdeling van de gemeente oordeelde dat het niet een markt, maar een ‘evenement’ betrof en dat paste niet in het coronabeleid.

Projectleider Loes Leatemia blijft niettemin enthousiast haar best doen. Eind augustus komt haar Nota van Uitgangspunten klaar, die ze met bewoners gaat bespreken. In september moet dat uitmonden in een Werkboek.

Waddenweg

Het gebiedsteam is ook bezig met het winkelgebied aan het einde van de Waddenweg. Er wordt hard gereden op die weg en daarom denkt men aan een andere inrichting van de weg, zodat de winkels makkelijker te bereiken zijn. Ook het nut van de onoverzichtelijke rotonde wordt bekeken. Een toekomstdroom is het Noorderpark en Vliegenbos beter met elkaar te verbinden.

Nieuwendammerdijk

Toen er in juni 2019 een ernstig verkeersongeluk op de Nieuwendammerdijk plaatsvond, is een aantal bewoners actief bezig gegaan om de veiligheid te verbeteren. Een van de resultaten is dat de dijk nu overal éénrichtingsverkeer is (al daar loopt nog wel een beroepsprocedure tegen). Verder is er een vrachtwagenverbod ingesteld, waar helaas niet alle chauffeurs zich aan houden (vooral niet diegenen met bestemming jachthaven en café het Sluisje). In een bijeenkomst met ambtenaren van Verkeer en Openbare Ruimte, maart 2020, werd gemeld dat ze bezig waren met een Nota Zwaar Verkeer, vanwege de problemen met de kades en bruggen in het Centrum. De dijken in Noord zouden daarin worden meegenomen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Na veel aandringen mijnerzijds is aan stadsdeelbestuurder Saskia Groenwoud toegezegd dat er eind dit jaar een projectleider wordt aangesteld om het probleem zwaar verkeer hier aan te pakken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen in het Centrum, zoals de afspraken met leveranciers en de reinigingsdiensten over een lichtere keuze van vrachtwagen. Ik heb ook aangedrongen op een plan voor betere handhaving (boa’s en cameratoezicht) en minder ontheffingen toe te staan.

OV

De Vervoerregio Amsterdam heeft een financieel problemen. De inkomsten zijn flink gedaald vanwege Corona. Begin deze maand hielden zij daarover een beraad. Ik hield mijn adem in. Wat zou dat gaan betekenen voor Noord? De uitkomst is een verrassing. Bus 36 slaat straks een hoek over, maar… bus 35 moet beter aansluiten op de metro en gaat dus overdag vaker rijden!

Biologische markt

Veel bewoners van Noord hebben de zaterdagse Biomarkt ontdekt op het Olof Palmeplein. Vroeger stonden deze marktkooplui op de markt op het Buikslotermeerplein, maar vanwege Corona werden ze naar het andere plein verordonneerd. Ze gingen met tegenzin, maar werden steeds enthousiaster, want de Biomarkt blijkt een succes. Paniek toen de marktkooplui te horen kregen dat ze weer terug moesten naar hun oorspronkelijke plek. Ik kreeg daarover een dringende email met het verzoek mijn best voor hen te doen. Dat heb ik met enthousiasme gedaan, want ik ben inmiddels een vaste bezoeker. Gelukkig werkte stadsdeelbestuurder Saskia Groenwoud mee; beide partijen hebben nu de oplossing gevonden. Zodra het Olof Palmeplein op de schop gaat, in het kader van de voorgenomen renovatie, gaat de Biomarkt terug naar de andere kant, maar krijgt daar een eigen pleintje, ongeveer ter hoogte van de Modestraat.

Hamerkwartier

De Stadsdeelcommissie boog zich afgelopen maand over de plannen voor het Hamerkwartier. Dat moet een nieuwe woonwijk worden met zo’n 6000 woningen, met behoud van het karakter van bedrijventerrein. Bedrijven komen in laagbouw, woningen in hoogbouw. Sommige woontorens worden extreem hoog, tussen de 80 en 120 meter. De IJ-oevers worden recreatiegebied voor iedereen. Iconische gebouwen als de Kromhouthal zullen blijven en het Motorplein naast super Dirk wordt een aantrekkelijke verblijfsplek.

De gemeente bezit er echter nauwelijks eigen grond, dus hoe zijn die plannen te realiseren, vroeg ik mij af. Het idee is simpel en doeltreffend. Een garagehouder bijvoorbeeld, kan zijn bedrijf houden als hij op eigen grond ook woonappartementen gaat bouwen. Vanuit dat perspectief is de gemeente al aan het onderhandelen met enkele eigenaren. De realisatie van het hele Hamerkwartier gaat wel bij stukjes en beetjes en zal naar verwachting 30 jaar duren.

Bestuurlijk stelsel

Inmiddels heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het bestuurlijk stelsel. De leden van het Dagelijks Bestuur zullen opnieuw door de gemeenteraad worden benoemd, maar niet dan nadat er een hoorzitting is geweest, waar de Stadsdeelcommissie de beoogde bestuurders kan ondervragen. DB-ers hoeven niet meer lid van een partij te zijn. Bewezen diensten zijn ook een aanbeveling.

Burgerparticipatie krijgt nieuwe vaart. Twee keer per jaar kan het Stadsdeel een panel met gelote leden instellen voor belangrijke onderwerpen. Verder zullen er Bewonersloketten komen, waar burgers fysiek terecht kunnen met vragen. Op dat laatste heb ik zeer op aangedrongen, wetende hoezeer men nu vaak de weg kwijtraakt in gemeenteland. Het wordt wel opletten geblazen, want er is nog geen geld voor deze loketten en de uitvoering komt pas in januari 2022 aan de orde.

Opvallend is dat de Stadsdeelcommissies serieuzer genomen gaan worden. Het blijft niet meer bij adviseren, ze gaan ook het Dagelijks Bestuur controleren. Daarnaast komt er een eigen budget en meer ambtelijke ondersteuning. De leden gaan beter verdienen; 600 per vergadering in plaats van de huidige 350. Dus.. als je zin krijgt, laat het weten!

Dat was het weer. Een fijne vakantie allemaal en tot daarna, Margo